PŁATNE ZA EFEKT

pozycjonowanie sklepu internetowego

Ostatnia aktualizacja: 09-2019

Usługa "Pozycjonowanie sklepu internetowego płatne za efekt web3promagraco Michał Chechelski" jest usługą oferowaną przez firmę web3promagraco Michał Chechelski (dalej web3promagraco) podmiotom gospodarczym prowadzącym handel elektroniczny na sklepach internetowych. Zasadniczym celem proponowanej przez firmę web3promagraco usługi jest uzyskanie wynagrodzenia w zamian za osiągnięcie efektu o uzgodnionej w umowie postaci. Wśród "postaci efektu" znajdują się wszystkie efekty określone przez Strony w umowie, a w tym m.in.: podniesienie pozycji strony głównej sklepu internetowego (lub jednej ze stron produktowych, co stanowi szczegółowe uzgodnienie umowy zawartej między Stronami) do określonego przedziału pozycji na określonej stronie tekstowej wyszukiwarki internetowej Google.

UMOWA

pobierz (pdf.)Efektem pozycjonowania określa się osiągnięcie określonego w umowie celu pozycjonowania. Strony mogą zgodzić się na cel dowolnie określony w toku wspólnych negocjacji. Cel pozycjonowania musi być jasno i bezpornie określony w umowie. W ramach usługi "Płatne za efekt pozycjonowanie sklepu internetowego w wynikach tekstowej wyszukiwarki Google web3promagraco Michał Chechelski" standardowo przyjmuje się, że celem pozycjonowania jest osiągnięcie przez jedną ze stron sklepu internetowego zleceniodawcy przedziału pozycji uzgodnionej strony wyszukiwarki tekstowej Google.pl.

Za dowolną stronę sklepu internetowego zleceniodawcy uznaje się:

  • stronę główną sklepu internetowego
  • jedna ze stron produktowych sklepu internetowego zleceniodawcy
  • jedna ze stron kategorii sklepu internetowego zleceniodawcy
  • stronę blogowa z artykułem osadzona na sklepie internetowym zleceniodawcy

W ramach umowy Strony mogą bardziej uszczegółowić wskazany cel lub zmienić jego istotę. Firma web3promagraco dopuszcza poza wskazanym celem możliwość określenia celu na podstawie innych zmiennych, takich jak np.:

  • liczba użytkowników w określonym czasie
  • liczba sesji w określonym czasie

Podstawą miary osiągniętego celu jest raport wygenerowany z aplikacji niezależnego dostawcy SERPmojo (w przypadku celu, jakim jest osiągnięcie określonego przedziału pozycji na określonej stronie wyszukiwarki tekstowej Google.pl) lub raport wygenerowany z aplikacji Analytics Google.

Poprzez stronę wyszukiwarki tekstowej Google.pl należy rozumieć stronę, która ukaże się po wpisaniu uzgodnionego słowa kluczowego na stronie https://www.google.pl/. Szczegółowo rzecz ujmując chodzi o wszystkie wyniki wyszukiwania (Wszystko) przy standardowych ustawieniach wyszukiwania (filtry SafeSearch - wyłączone, liczba wyników na stronie - 10, historia wyszukiwania - włączona, obecny region - Polska)

Poprzez numer strony wyszukiwarki tekstowej Google.pl należy rozumieć uzgodniony przez strony kolejny w następujacej po sobie numeracji numer strony wyszukiwarki tekstowej Google.pl przy założeniu ustawień standarodwych - 10 wyników na stronie.

W ramach umowy pozycja strony sklepu internetowego może być określona jedynie w przedziale dziesiętnym co ma przełożenie na określoną stronę wyszukiwarki Google.pl przy założeniu ustawień standardowych - 10 wyników na stronie. Jeżeli np. w umowie mowa jest, że w efekcie prac osiągnięta ma zostać pierwsza strona wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google, oznacza to, że Strony godzą się co do tego, że cel pracy zostanie osiągnięty, jeżeli uzgodniona strona sklepu internetowego osiągnie pozycję z przedziału 1-10 w wyszukiwarce Google.pl. W innym przypadku, jeżeli np. w umowie mowa jest, że w efekcie prac osiągnięta ma zostać druga strona wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google, oznacza to, że Strony godzą się co do tego, że cel pracy zostanie osiągnięty, jeżeli uzgodniona strona sklepu internetowego osiągnie pozycję z przedziału 11-20.

W ramach umowy określony powinien zostać przedział czasowy, w obrębie którego osiągnięty zostanie cel pozycjonowania. Jeżeli w umowie nie został podany inny przedział czasowy, za przedział taki uznaje się przedział 3 miesięcy. Firma web3promagraco za dopuszczalne uznaje cztery przedziały czasowe:

  • osiągnięcie określonego celu w czasie 30 dni od dnia podpisania umowy
  • osiągnięcie określonego celu w czasie 90 dni od dnia podpisania umowy
  • osiągnięcie określonego celu w czasie 180 dni od dnia podpisania umowy
  • osiągnięcie określonego celu w czasie 270 dni od dnia podpisania umowy

Wycena na podstawie wielu czynników, a w tym nade wszystko na podstawie zakładanego tempa osiągnięcia pożądanego efektu oraz od słów kluczowych.

Metodyka - pozycjonowanie wykonujemy poprzez pozycjonowanie sklepu różnymi metodami. Wszystkie stosowane przez nas metody mają charakter organiczny (naturalny).

Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 14 dni od dnia zrealizowania uzgodnionego celu pozycjonowania. Firma web3promagraco rozpoczynając usługę wystawia fakturę pro-forma. Po wykonaniu usługi (zrealizowaniu celu w określonym terminie) firma web3promagraco wystawia fakturę VAT z terminem zapłaty do 14 dni. Zleceniobiorca może zastrzec w umowie konieczność wpłaty przez zleceniodawcę zaliczki na rachunek własny lub rachunek powierniczy.

Okres ochronny dla zelceniodawcy wynosi 30 dni od dnia osiągnięcia celu (w tym terminie ewentualne poprawki wykonywane są bezpłatnie). Nie wywiązanie się z terminu umowy przez zleceniobiorcę - dodatkowe 30 dni na zrealizowanie celu.
osoba do wystawiania aukcji internetowych

Michał Chechelski jest webmasterem z ponad 10 letnim stażem. Z wykształcenia specjalista ds. zarządzania i marketingu. Z doświadczenia zawodowego webmaster i copywriter. Właściciel firmy web3promagraco. Realizuje prace z zakresu dywersyfikacji kanałów dystrybucji internetowej – wystawia aukcje internetowe, dodaje produkty na sklepy, wykonuje konfiguracje, stawia sklepy internetowe i je pozycjonuje. Pracuje samodzielnie lub w zespole projektowym.